Công trình tiêu biểu của S.E.A tại Đồ Sơn

28/11/2016 02:57 PM -  310
Dự án lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Đồ Sơn - Hải Phòng

\